กำหนดการสอบ GREATS รอบ 2/2566 และ 3/2566

ตรวจที่นั่งสอบ รังสิต 27-28 พ.ค. (อาคาร SC.3) / พัทยา / ลำปาง ได้ในวันพุธที่ 24 พ.ค.  คลิก

หลักเกณฑ์การยื่นผลการสอบ (กำหนดการยื่น)


ตรวจสอบผลคะแนน GREATS   คลิก
หากดูผลทางโทรศัพท์ กรณี login แล้ว คลิกไปต่อไม่ได้ แนะนำให้ Copy Link ไปวางใน Google (ซาฟารีอาจพบปัญหา) หรือตรวจสอบผ่านคอมพิวเตอร์

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ
แบบ Paper-Based

1. ควรมาถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที หลังเริ่มสอบไปแล้ว 30 นาทีไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบและไม่คืนเงินในทุกกรณี
2. เตรียมดินสอ 2B และ ยางลบดินสอ อนุญาตให้นำสิ่งของเข้าห้องสอบ ปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดวางไว้ใต้โต๊ะสอบ วางบัตรนักศึกษา หรือ บัตรประชาชนไว้บนโต๊ะสอบ
3. ต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในอาคารสอบและห้องสอบ
4. แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาหรือชุดสุภาพ
ข้อควรรู้ก่อนสมัครสอบ GREATS
1. นักศึกษารหัสปี 61-63 ใช้คูปองในระบบสมัครสอบ (กรณีมีคูปองแต่สมัครและชำระเงิน ไม่สามารถขอคืนเงินได้)
2. นักศึกษารหัสปี 64-65 ชำระค่าสมัครสอบ 300 บาท ต่อหนึ่งรอบ
3. เมื่อชำระเงินค่าสมัครสอบแล้วเก็บสลิปไว้ หากสถานะการชำระเงินไม่เปลี่ยนให้ติดต่อ
https://www.facebook.com/ThammasatCompetencyTestCenter รอการปรับปรุง ห้ามชำระซ้ำเด็ดขาด เมื่อสมัครสอบแล้วไม่สามารถเปลี่ยนรอบสอบ เลื่อนสอบ ยกเลิกการสอบ หรือ มอบสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ การสมัครสอบที่นอกเหนือจากข้อกำหนดถือเป็นโมฆะ และสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. การใช้ผลสอบ GREATS เพื่อขอยกเว้นวิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 1 สอบกี่ครั้งก็ได้ ให้ยื่นเทียบได้ตามที่งานวิชาการ มธ. กำหนด
5. หากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 1 และได้เกรดแล้ว ไม่สามารถนำผลสอบมาเทียบได้ ยกเว้น F และ W
6. หลักสูตร IBMP ไม่สามารถนำผลสอบวิชา Spirit of Thammasat มายื่นยกเว้นวิชา TU 100 ได้
7. สามารถสมัครสอบได้ทุกศูนย์ตามที่นักศึกษาสะดวก เช่น เรียนที่ศูนย์ลำปาง แต่อยู่ใกล้รังสิตก็สอบที่รังสิตได้

8. ให้เลือกสมัครสอบได้เพียง 1 รอบต่อวัน เท่านั้น เพื่อให้มีจำนวนที่นั่งสอบเพียงพอกับนักศึกษาทุกคน หากสมัครสอบซ้ำรอบใน 1 วันจะถือว่าการสมัครสอบเป็นโมฆะ และไม่คืนเงินในทุกกรณี

เวลาเปิดปิดระบบรับสมัคร : เปิดระบบ 9.00 น. ของวันเปิดรับสมัคร และ ปิดระบบ 23.00 น. ของวันปิดรับสมัคร ตามช่วงรับสมัคร *กำหนดการสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการสอบได้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ตามประกาศของรัฐบาลและมหาวิทยาลัย
เมื่อรู้ผลสอบแล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนเรียนวิชาที่สอบผ่าน รองานวิชาการ มธ. เปิดให้ยื่นเรื่องเทียบวิชา
เมื่อตรวจสอบแล้วจะได้รับการบันทึกเป็น Acc เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเรียน ส่วนคนที่ลงเรียนแล้วจะเป็น Acc เมื่อเกรดเป็น F หรือ W เท่านั้น วิชาที่เทียบนับหน่วยกิตให้แต่ไม่นำไปคำนวนเกรดเฉลี่ย
คะแนนมีอายุ 2 ปี ยื่นเทียบได้ตามช่วงที่ งานวิชาการ มธ. เปิด
เด็กซิ่วเทียบได้เช่นกัน ถ้าคะแนนยังไม่หมดอายุ
สอบแล้วไม่ผ่าน สามารถสอบอีกได้ แต่ไม่แนะนำ หากสอบครั้งแรกไม่ผ่านแนะนำให้ลงเรียนเพื่อเพิ่มทักษะ หากหวังสอบเทียบอย่างเดียว สุดท้ายยังสอบไม่ผ่าน และ ไม่ได้ลงเรียน จะกระทบต่อแผนการศึกษาGREATS เป็นการทดสอบสมรรถนะสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21 คือการสร้างบัณฑิตให้มีลักษณะที่เป็นผู้นำของศตวรรษที่ 21 ซึ่งการจะเป็นผู้นำในศตวรรษที่ 21 นั้น นักศึกษาควรมีคุณสมบัติครอบคลุม 6 ด้าน ดังนี้

G: Global Mindset (TU101) ทันโลก ทันสังคม เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในมิติต่างๆ
R: Responsibility (TU103) มีสำนึกรับผิดชอบอย่างยั่งยืน ต่อตนเอง บุคคลรอบข้าง สังคม และสิ่งแวดล้อม
E: Eloquence (TU106) สามารถสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และทรงพลัง มีทักษะสุนทรียะสนทนา
A: Aesthetic Appreciation (TU102) ซาบซึ้งในความงาม คุณค่าของศิลปะ ดนตรี และสถาปัตยกรรม
T: Team Leader ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ทั้งในบทบาทผู้นำ และบทบาททีม
S: Spirit of Thammasat (TU100) ใฝ่ประชาธิปไตย มีจิตใจรักความเป็นธรรม มีความกล้าหาญและอุทิศตนเพื่อประชาชน

นักศึกษาธรรมศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 มีสิทธิ์เข้าทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะตนเองว่ามีคุณสมบัติ GREATS ในแต่ละด้านอยู่ในระดับใด

ชุดข้อสอบวัดสมรรถนะ 6 ด้าน ใช้เวลาในการสอบด้านละ 30 นาที รวมเวลาในการทำข้อสอบทั้งสิ้น 3 ชั่วโมง


      วิธีการสมัครสอบ GREATS
>> คำถามที่นักศึกษาอยากรู้
>> หลักเกณฑ์การยื่นผลการสอบ (กำหนดการยื่น)
>> สอบถามการเทียบวิชา ACC
>> ประกาศหลักเกณฑ์การยกเว้นวิชา
>> ตรวจสอบผลคะแนน GREATS Exam


สอบถามเพิ่มเติม Email: smart@tbs.tu.ac.th
https://www.facebook.com/ThammasatCompetencyTestCenter